knightfrankthailand.com ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การของคุณ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลหรือเพื่อการโต้ตอบระหว่างท่านและบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัท และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกรณีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การดูแลความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือต้องการลบ หรือ ต้องการปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูล โปรดติดต่อ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-643-8223 ต่อ 316,115 เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
 

Privacy Policy

At present, everyone assigns importance to the keeping of personal information. Knight Frank Chartered (Thailand) Company Limited (“Company”) recognises the privacy rights concerning your personal information, and we strive to provide you with the highest security when using the Company’s KnightFrank Care application. As such, the personal information that the Company receives from you will be strictly maintained and kept in a way that is safe and secure, protecting the use of your personal information from unethical purposes, in accordance with the standards for maintaining confidential information of the Company.

The Company will collect your personal information, as necessary, with the use of this application, and will apply such personal information for the benefit of developing content and services for you, or for the need for follow-up or any interaction between you and the Company.

Your personal information will not be collected, disclosed or disseminated. It will not be used for any other purpose other than the objectives that have been communicated to you, except with your consent or per applicable laws.

Disclosure of Personal Information


You have the right to your personal information. The Company will not allow the disclosure of your personal information other than to those authorised by the Company and any person who is authorised by you to access your personal information. The Company will also prevent the use of your personal information without your permission, unless the Company receives your consent or if the Company is required to disclose the information in compliance with the law, or according to any judgments, or by court order, or per the court’s discretion, or from arbitration or any other organisation that has legal authority, or according to announcements, rules, regulations, orders or requests by other agencies that have legal authority.

Ensuring Accuracy of Your Personal Information and Role of Information Owners


The Company always strives to take care of your personal information, ensuring that it is true and accurate. You can always verify that your personal information is correct, complete and current. Should you find that your personal information is incomplete or incorrect in any way or denial of your personal information, please contact Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd. at 02-643-8223, ext. 316,115, to make any corrections.